La Nostra Escola

Ara fa 24 anys, en el trànsit del canvi de mil·lenni, vàrem fundar l’Escola de Gestalt de Girona, llavors com encara ara, amb l’esperit de portar l’enfocament terapèutic gestàltic a totes les professions de la Relació d’Ajuda.

Ens fonamenta la creença que la teràpia Gestalt planteja una filosofia de vida i aquesta creença és la què, durant tot aquest temps, ha guiat la nostra oferta formativa.
L’Escola de Gestalt de Girona no forma només terapeutes Gestalt sinó que forma persones amb una certa manera d’atendre’ns, de parar atenció a totes les nostres dimensions -corporal, emocional, cognitiva, relacional i espiritual- de posar consciència i de fer-nos responsables de la nostra vida. Persones amb un alt grau d’auto recolzament, capaces de relacionar-nos amb l’entorn de manera mútuament nutritiva i atentes al pal a la roda que la nostra manera de ser pot significar per una vida amb sentit i satisfactòria.

Aquesta manera és la que garanteix la Formació en Acompanyament Terapèutic per a professionals que ajuden o volen ajudar a altres persones; Acompanyar sense obviar la nostra persona quan actuem professionalment, fent de nosaltres la millor eina per donar servei als altres. Una formació per a professionals que, des de la salut, l’educació, la intervenció social,… facilita estar presents en la relació per afavorir el mateix procés que hem realitzat nosaltres: recuperar la capacitat per auto regular-nos amb l’entorn, confiats en la capacitat de tota persona per créixer i desenvolupar-nos.

I amb tota aquesta base l’Escola de Gestalt de Girona també forma Terapeutes Gestalt que, amb la capacitació psicològica necessària, ens ocupem d’atendre a les persones que presenten trastorns psicològics. Valorant el trastorn no com una malaltia a tractar sinó com una particular vivència significativa amb un alt grau d’inconsciència que no li permet atendre’s ni viure una vida autònoma: una manifestació d’una impossibilitat d’auto recolzar-se o autoregular-se.

Natatxa Molina, directora de l’Escola de Gestalt de Girona